Reactie Dorpscomité op ontwerp schoolgebouw

Beste medebewoners,

Achtergrond

Al sinds de eerste bouwplannen van ons dorp is nagedacht over de komst van een of meerdere scholen. Lezers die het nieuws hieromtrent al wat langer volgen weten dat afgelopen jaren veel dialoog is geweest over de huisvesting en invulling van de scholen. Halverwege vorig jaar  is duidelijkheid gekomen en tot de definitieve verdeling van de scholen besloten. Niet lang daarvoor werd bekend gemaakt dat architectenbureau DAT het schoolgebouw op de Brink mocht gaan ontwerpen.

Afgelopen week zijn tekeningen van dit ontwerp samen met een toelichting online verschenen. Hierin legt men uit dat men heeft gekozen voor een ontwerp dat enerzijds een accent kent vergelijkbaar met dorpen in de buurt, in analogie met een kerktoren. Anderzijds heeft men bewust gekozen voor een contrasterend ontwerp dat niet in lijn is met de architectuur van de rest van het dorp, dat een meer klassieke architectuur heeft.

Onder andere via social media maar ook via directe benadering via onze website en zelfs het persoonlijk aanspreken van bestuursleden, heeft een groot aantal bewoners aangegeven het ontwerp niet naar verwachting te vinden. Diverse redenen worden genoemd maar bovenal spreekt men onvrede uit over het niet aansluiten op het huidige straatbeeld, het gebrek aan detail (kolossaal overkomen) en het feit dat de eerder uitgegeven artist impressions een heel ander ontwerp suggereren.

Reactie Dorpscomité

Als Dorpscomité hebben wij een rol in het communiceren tussen bewoners van het dorp en partijen die hier invloed uitoefenen, zoals overheden en – in dit geval – de projectontwikkelaar. Gezien het hoge aantal reacties op de ontwerpen zien wij een rol voor ons weggelegd om Hoef en Haag C.V. te informeren over het sentiment en in gesprek te gaan over de gevolgen en mogelijkheden.

Primair hebben wij Hoef en Haag C.V. verzocht extra informatie te geven. Wij vinden dat, afgezien van de publicatie op Architectenweb, nog te weinig bekend is om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Daarnaast weten wij op dit moment niet in welke fase het ontwerp zich bevindt, of inspraak en/of wijzigingen mogelijk zijn en wat de mogelijkheden tot bezwaar zijn.

Allereerst verzoeken wij om een beter beeld te krijgen van de uitstraling van de school aan de buitenkant. Wij zijn erg benieuwd of dat er meer en betere tekeningen beschikbaar zijn, die een beter beeld geven dat tot de verbeelding spreekt. Wij vinden de huidige tekeningen beperkt sprekend en zijn van mening dat deze de indruk mogelijk  beïnvloeden. Wij willen graag weten of deze de bestaande – hoofdzakelijk door de bewoners geuite negatieve – indrukken zullen bevestigen of juist nuanceren.

Daarnaast informeren wij naar de mogelijkheid tot inspraak die leiden tot aanpassingen in het ontwerp, zónder de gedachte achter het ontwerp teniet te doen. Wij begrijpen ook dat DAT meerdere maanden aan dit ontwerp heeft gewerkt en het op basis van kritieken volledig herzien niet optimaal is. We denken hierbij aan mogelijkheden in lijn met extra raampartijen op de grote muur aan de voorkant van het pand, variëteit in kleur, etc. Dit om de grootsheid die nu de boventoon voert meer te breken, wat getuige de reacties een veelvoorkomende klacht is.

Vervolgstappen

Wij hebben bij de C.V. aangedrongen op een spoedige reactie, om met elkaar om tafel te gaan zitten om deze zaken te bespreken en om te zien in hoeverre we als Dorpscomité en vanuit de C.V. iets kunnen doen met de emoties die nu leven. Op dit moment houden wij alle opties nog open voor wat betreft het vervolg, daarbij uiteraard rekening houdende met wat onze leden vinden. Wij zullen hen ook zo goed mogelijk proberen te informeren en te láten informeren door de relevante partijen.

Een aantal bewoners heeft reeds aangegeven bezwaar te willen aantekenen bij de gemeente of een handtekeningenactie te willen starten. Hoewel het uiteraard eenieder vrij staat om dergelijke initiatieven te ondernemen, denken wij juist dat onze vereniging is opgericht om op een eenduidige en effectieve manier dergelijke initiatieven te ontplooien. Enerzijds hebben wij een aantal vaste overlegorganen en contactpersonen, anderzijds weten deze partijen dat wij altijd namens al onze leden en mededorpsbewoners pogen te spreken. Mochten je ideeën hebben of graag met ons samen willen werken willen wij je vragen om contact op te nemen.

Een risico dat bijvoorbeeld zou kunnen ontstaan is dat de start van de bouw aanzienlijke vertraging oploopt. Dit zouden wij in het licht van de reeds aanwezige vertraging jammer vinden, omdat hierbij bewoners gedupeerd worden waarvan de kinderen voor deze school staan ingeschreven. Dat neemt niet weg dat wij de zorgen over het bestaande ontwerp zeer serieus nemen.

Tekeningen

1 gedachte over “Reactie Dorpscomité op ontwerp schoolgebouw”

  1. Pingback: Gesprek over ontwerp schoolgebouw – Ons Hoef en Haag

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven