Ontwerp Hoevesteinse Lint en terugkoppeling wijkschouw

Aangepast ontwerp Hoevesteinse Lint

De oplettende dorpsbewoner kan het niet ontgaan zijn: projectontwikkelaar Hoef en Haag c.v. is begonnen met de definitieve inrichting van het Hoevesteinse Lint. Waterafvoer is aangebracht of wordt voorbereid en de eerste bomen staan in de grond. Komend kwartaal zullen nog tal van aanpassingen volgen, welke zijn gecommuniceerd via De Bouwapp [Brief Inrichtingswerkzaamheden Hoevesteinse Lint] .

De Dorpsvereniging is al enkele jaren op de hoogte van de voorgenomen uiteindelijke inrichtingswensen van Hoevesteinse Lint, net als veel bewoners. Toen de detailplannen medio vorig jaar werd gedeeld met de Dorpsvereniging, en eind vorig jaar met alle bewoners, is een aantal zorgen naar voren gekomen omtrent de veiligheid van de weginrichting. Wij hebben daaropvolgend een enquête uitgezet onder de leden van de Dorpsvereniging om concrete feedback op te halen.

Met de verzamelende feedback hebben gesprekken plaatsgevonden met zowel de projectontwikkelaar en de gemeente en zijn een aantal zorgpunten doorgesproken. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat er een aangepast ontwerp voor Hoevesteinse Lint is gerealiseerd, waarin een significant aantal aanpassingen zijn doorgevoerd ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid. Hoewel wij op dit moment geen gedetailleerd ontwerp kunnen delen gaat het onder andere om:

  • Het steiler maken van de schuine zijde van de drempels, zodat deze passen binnen het 30KM-regime.
  • De aansluitingen richting de zijwegen worden in asfalt aangebracht, waarmee het voetpad visueel wordt onderbroken.
  • Aansluiting fietspad op rijbaan is aangepast, waardoor fietser meer lengte krijgen om de rijbaan op te rijden. Hierdoor meer “rugbescherming” t.o.v. auto’s.
  • Diverse detailwijzigingen rondom aanleg en aanzien.

Wij beseffen ons dat hiermee niet tegemoet wordt gekomen aan alle door de bewoners geuite wensen, waaronder het weghalen van het asfalt of het volledig autoluw maken van het Hoevesteinse Lint. De inrichting van het Hoevesteinse Lint is afgelopen jaar ettelijke malen onderwerp van gesprek geweest tussen de Dorpsvereniging, projectontwikkelaar en gemeente. Hoewel ook wij begrip hebben voor een aantal van de voorgestelde aanpassingen, is de insteek van de vereniging primair gericht op een verkeersveilige inrichting, die past binnen het ontwerp van de projectontwikkelaar en de wettelijke kaders rondom inrichting van de openbare ruimte.

Terugkoppeling wijkschouw

In december had de Dorpsvereniging, vertegenwoordigd door de commissie Mobiliteit en Openbare Orde, een wijkschouw (soort buurtinspectie) met een vertegenwoordiging vanuit gemeente Vijfherenlanden, De wijkschouw betrof een fysieke wandeling door het dorp langs aandacht behoevende locaties, in opvolging van een overleg dat vlak voor de zomervakantie heeft plaatsgevonden.

Wat betreft de algehele verkeerssituatie in het dorp geldt dat vrijwel alle kruispunten in Hoef en Haag gelijkwaardig zijn. De gemeentelijke verkeersexpert heeft benadrukt dat auto’s die van rechts komen voorrang moeten krijgen, inclusief het Hoevensteinse Lint en alle zijwegen. Op locaties waar dit reeds onvoldoende duidelijk blijkt uit de plaatselijke weginrichting, wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering. Soms kan dit even duren omdat deze locaties onderdeel zijn van bouwgebied. Specifiek voor het fietspad Hagensteinsestraat / Buitengrachtsteeg geldt dat haaienvinnen voor fietsers aangebracht zullen worden om de veiligheid voor hen te verbeteren.

De snelheidslimiet in Hoef en Haag is 30 km/u, maar veel mensen klagen over harder rijden. De gemeente gaat waar noodzakelijk verkeersdrempels aanpassen, omdat sommige daarvan zijn verzakt. Helaas kunnen ze dat niet overal doen, vanwege problemen met de waterafvoer. Daarnaast is het op doorgaande wegen niet mogelijk onevenredig veel hinderende maatregelen aan te brengen omdat deze de algehele verkeersstroom te veel verstoren, inclusief die van openbaar vervoer en hulpdiensten.

Wat betreft het openbaar vervoer geldt dat de commissie toegankelijkheid en veiligheid in het dorp poogt te verbeteren door het busvervoer door het dorp weg te nemen, maar wel te zorgen voor betere bereikbaarheid. Een mogelijkheid hiervoor is bijvoorbeeld door meer buslijnen toe te voegen aan het huidige OV-plan. De gemeente was enthousiast over onze ideeën, en we hebben binnenkort een vervolggesprek met de provincie en U-OV eind januari.

Tot slot zijn er inmiddels extra prullenbakken geplaatst in overleg met de Dorpsvereniging om het zwerfafval te verminderen.

Dorpsvereniging zijn we samen!

We lezen veel discussie op de sociale media waarbij meningen scherp worden gesteld. De Dorpsvereniging doet niet alleen aan leuke activiteiten, maar speelt ook een cruciale rol bij het verdedigen van de belangen van bewoners. Dit kunnen we alleen doen als we genoeg steun krijgen van onze leden. Word nu lid voor slechts €15 per jaar op https://onshoefenhaag.nl/inschrijven/ en help ons om onze belangen te verdedigen én evenementen te organiseren. Er zijn al 500 buren je voorgegaan!

Scroll naar boven