Gesprek over ontwerp schoolgebouw

Beste medebewoners,

Achtergrond

Enkele weken geleden berichtten wij op onze website dat wij kennis genomen hadden van, en actie zouden ondernemen op, de reacties die zijn ontstaan na het bekend worden van het ontwerp van het nog te bouwen kindcentrum. Voor de details omtrent het ontwerp en de kritiek verwijzen wij je naar ons eerdere bericht.

Van meet af aan was ons duidelijk dat het onderwerp leeft onder de bewoners en dat een groot aantal bewoners zich duidelijk afkeert tegen het gepubliceerde ontwerp. Wel vonden we dat de tekeningen wellicht geen recht doen aan het volledige ontwerp en de mening beïnvloeden. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat de eerdere gepubliceerde artists impressions van het schoolgebouw een volledig ander gebouw voorstellen.

Actie Dorpscomité

Op het moment van het ontstaan van de kritiek was ons als Dorpscomité onvoldoende duidelijk wat de status was van het ontwerp (definitief of niet) en wat of de mogelijkheden zouden zijn tot inspraak. Wij hebben daarom contact opgenomen met de ontwikkelmaatschappij en gemeente en om een gesprek verzocht. Voor de ontwikkeling van de school is een projectgroep ingericht waarin de betrokken partijen samenwerken en men heeft ons uitgenodigd om met hen om tafel te zitten.

Op donderdagavond 18 juni jl. vond dit gesprek plaats. Hierbij aanwezig waren de volgende partijen, onderdeel van de projectgroep.

  • Dorpscomité Ons Hoef en Haag;
  • Projectontwikkelaar Hoef en Haag C.V;
  • Stedenbouwkundig bureau SVP;
  • De betrokken architect DAT;
  • Gemeente Vijfheerenlanden.

In dit gesprek hebben wij kenbaar gemaakt dat het onderwerp zeer leeft bij een groot aantal bewoners. Naast de inhoudelijke kritieken op het ontwerp hebben we de aanwezigen er ook op gewezen dat het gebouw op de tekening afsteekt tegen de stijl van bebouwing in de rest van het dorp én dat diverse bewoners het frustrerend vinden, dat zij zich aan strikte regels moeten houden op dat gebied maar dit ontwerp hier van afwijkt. Tot slot hebben wij hen laten weten dat de  petitie die is geopend die in op het moment van overleg al 275 keer was ondertekend.

Allereerst benadrukt men dat ze de kritiek uit het dorp serieus nemen en graag tot een goede oplossing komen. Men heeft aangeven te balen van de valse start. Vanwege de maatregelen omtrent Corona kon het plan om een informatieavond te organiseren niet doorgaan. De website Architectenweb wilde graag een artikel plaatsen over het ontwerp en heeft daarbij enkele afbeeldingen geplaatst. Daarop ontbreken vele details en ook de gedachte achter het ontwerp wordt in een algemeen artikel niet voldoende duidelijk. Dit is echter de enige informatie en afbeelding die van het ontwerp online is verschenen en daarmee onderwerp van kritiek geworden.

Vervolg

Na het aanhoren van het verhaal omtrent de totstandkoming en zien van meer gedetailleerde tekeningen valt ons op dat het contrast met bestaande bebouwing minder groot is dan het lijkt en dat er over veel zaken is nagedacht. Echter vinden wij het belangrijk dat alle bewoners deze tekeningen kunnen zien en het verhaal erbij kunnen horen. Deze tekeningen zullen worden aangepast om een zo realistisch en gedetailleerd mogelijk beeld te geven van het ontwerp en de plaatsing ervan in de omgeving. Daarom wordt binnenkort alsnog een informatieavond georganiseerd waar bewoners deze informatie kunnen krijgen. Op deze avond zal ook de mogelijkheid worden gegeven tot inspraak, op basis waarvan de gemeente de mogelijkheid tot aanpassingen binnen het huidige ontwerp beoordeelt. Naast de mogelijkheid voor fysieke aanwezigheid wil men de mogelijkheid geven om digitaal meningen te verzamelen zodat zoveel mogelijk feedback kan worden verzameld.

Vanuit het Dorpscomité zijn wij blij met deze tussentijdse uitkomst. Men is snel met ons in gesprek gegaan, neemt de kritiek serieus en onderneemt stappen om de bewoners van betere informatie te voorzien die een groot deel van de vragen, twijfel en bezwaren weg kunnen nemen. Zodra wij meer informatie hebben over de informatieavond zullen we dat via onze website laten weten.

Wij blijven de situatie volgen en houden in de gaten welke feedback er komt en hoe deze wordt verwerkt. Mocht je n.a.v. dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op via het formulier op onze website.

Scroll naar boven