Wonen aan de brink

Dorpscomité opnieuw in gesprek met Hoef en Haag CV

Donderdagavond 9 mei heeft het dorpscomité een tweede gesprek gehad met de projectontwikkelaar van Hoef en Haag. Nadat het eerste gesprek eerder om een eerst kennismaking ging, zijn we deze keer op een aantal punten wat dieper ingegaan. In dit bericht vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die zijn besproken.

Rol van Hoef en Haag CV bij de inrichting van ons dorp

De indruk die het dorpscomité in een eerder gesprek had gekregen was dat de projectontwikkelaar niet extra wilt investeren in aanvullingen in het dorp zoals bijvoorbeeld speelterreinen en het Kasteeltterrein. Deze indruk leeft ook bij veel dorpsleden. Tijdens het overleg is dit onderwerp opnieuw besproken. Hoef en Haag CV heeft ditmaal verduidelijkt dat best valt te praten over hulp in financiële of materiële zin maar niet het voortouw zal nemen in het uitdenken en ontwikkelen van deze ideeën. Het dorpscomité heeft aangegeven deze rol, samen met haar leden, op te willen pakken. Zo zullen wij opnieuw gaan kijken naar het voorstel dat er ligt voor de inrichting van het Kasteelterrein. In samenspraak met onze leden zullen we een haalbaar voorstel uitwerken en een stappenplan maken, waarbij op voorhand duidelijk is dat we niet alles in één keer kunnen realiseren. De projectontwikkelaar zal dan bij het indienen van het voorstel en stappenplan per fase bekijken op welke manier zij hierin kunnen en willen bijdragen (bijv. door het leveren van materialen of door het sponsoren van een geldbedrag).

Verder is gesproken over de huidige speelvoorzieningen en de speelvoorzieningen die binnenkort geplaatst zullen worden. Deze zijn echt voor jonge kinderen (6 tot 12 jaar) maar voor oudere kinderen is er eigenlijk geen echt speelterrein. Op de Brink zal een speelvoorziening komen die ook geschikt is voor kinderen van 12 + en voor nog oudere kinderen zijnstraks in het deelplan De Erven wel voorzieningen ingepland, echter dat duurt nog een tijd. Het dorpscomité heeft gevraagd of er van de beoogde speellocaties in de Erven wellicht één uitgewisseld kan worden met een speellocatie die binnenkort op de planning staat. Hoef en Haag CV heeft aangegeven dat dat helaas niet gaat omdat de speellocaties voor de oudere kinderen groter zijn en daardoor niet op de huidige locaties passen. Op deze speellocaties zijn sporten mogelijk die meer ruimte nodig hebben zoals voetbal en basketbal.

Langs de meander zullen voor de jongere kinderen diverse speelmogelijkheden worden aangelegd met het thema “spelen met water”.

Westelijk pad langs de Meander

Het dorpscomité heeft aangegeven dat het westelijk pad met puin langs de Meander geen goede oplossing is. Het puin is scherp en er zitten zelfs stukjes glas in. Voor het uitlaten van huisdieren is het daardoor minder geschikt en ook kleine kinderen kunnen niet rondom het pad spelen.

Hoef en Haag CV heeft aangegeven dat pad in de huidige vorm en met de huidige middelen is aangelegd om sneller dan voorheen gepland de bewoners toch de mogelijkheid te geven om langs de meander te lopen. Hierbij is bewust door de CV gekozen voor een goedkopere en tijdelijke oplossing. Dit is gedaan met het voornemen het pad op termijn te vervangen voor het definitieve wandelpad, dat zal bestaan uit recreatiegras (conform het ontwerp van de architect).

Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners heeft het dorpscomité gevraagd of dat het pad vervangen kan worden voor een beter kwalitatief wandelpad van bijvoorbeeld gravel. Dat is echter niet mogelijk maar het verzoek om eerder te beginnen met de aanleg van het definitie plan is wél mogelijk. Concreet houdt dit in dat het huidige westelijke pad zal worden uitgegraven en zal worden ingezaaid.Hierbij moet worden aangemerkt dat het westelijk pad zal worden ingezaaid en dan kan er zo’n 3 maanden geen gebruik van worden gemaakt om het graszaad de kans te geven te ontkiemen. Overigens had dat ook het geval geweest als het pad volgend jaar vervangen had geworden. Gras ontkiemt pas goed bij 10 graden of hoger.

Er is inmiddels een peiling gestart (zie elders op onze website) om de mening te polsen van onze leden.

Aan de Oostzijde van de meander zal een breed pad worden aangelegd van recreatiegras en bloemen. Dit pad zal, variërend in breedte, langs de gehele oever worden doorgetrokken als onderdeel van de inrichting van de Meander. De realisatie hiervan zal plaatsvinden begin 2020.

Locatie 2e school

Een locatie voor de 2e school is op dit moment ook bij de projectontwikkelaar nog niet bekend. Zowel het Dorpscomité als Hoef en Haag CV zijn blij met de definitieve keuze voor de start van de ontwikkeling van de eerste school. Daarnaast blijven beiden de ontwikkelingen op de voet volgen.

Paviljoen aan de Meander

Het ligt in de bedoeling om in het dorpshart in de buurt van de Meander een paviljoen te realiseren. Omdat er nu nog geen ondernemers zijn voor dit paviljoen heeft Hoef en Haag CV het idee om hier voorlopig eerst zelf in te investeren met de bedoeling het pand in de toekomst te verkopen. Het pand krijgt een horecabestemming.

Diversen

  • Het fietspad op het Hoevesteinse Lint zal uiteindelijk vervangen worden door een voetpad. De planning hiervan is op dit moment nog niet bekend.
  • Het systeem van het ophalen van kliko-containers wordt op termijn mogelijk vervangen door ondergrondse containers. Gemeente Vianen had hier plannen voor maar met de samenvoeging naar de gemeente Vijfheerenlanden zijn deze plannen uitgesteld. Binnen het plan Hoef en Haag zijn echter op diverse strategische punten in de wijk ruimtes vrijgehouden voor het plaatsen van containers.
  • Er zijn door het dorp heen op enkele plaatsen spelfouten geslopen in de borden. Wanneer deze worden opgemerkt kunnen ze worden aangemeld bij Hoef en Haag CV, die ze dan zal vervangen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld wanneer regelmatig verwarring ontstaat over welke huizen tot een bepaalde straat behoren.
  • De gesprekken met de beoogd uitbater van de supermarkt zitten in een vergevorderd stadium. Hoewel er nog geen namen genoemd mogen worden staat de handtekeningenfase op de stoep. De verwachte realisatie is 2022.
  • Het eveneens naar verwachting in 2022 te openen gezondheidscentrum zal in ieder geval bezet gaan worden door een huisarts en waarschijnlijk een fysiotherapeut. Er is sprake van een geïnteresseerde tandarts maar plaatsing hiervan is nog niet zeker.
  • Er zit vis in de meander. : -)
Scroll naar boven